2017 Raporty Bieżące PL

28/2017 Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 26 lipca 2017 r. spółki zależne Emitenta tj. Gaston Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako komplementariusz oraz Challange Eighteen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako komandytariusz, zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków komandytariusza oraz komplementariusza w spółce 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Komandytowa”).

Wartość transakcji wynosi 5 mln zł.

W wyniku transakcji Emitent, ani spółki od niego zależne nie posiadają praw i obowiązków w 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 26 lipca 2017 r.

27/2017 Wcześniejszy wykup obligacji serii B

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 26/2017 z 29 czerwca 2017 roku, informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku Emitent za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „DM BOŚ”) dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii B, tj. 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda („Obligacje”).

Obligacje zostały wykupione (nabyte) na podstawie pkt. 11.4 warunków emisji Obligacji (“Warunki Emisji”), w celu umorzenia, które jest wynikiem realizacji przysługującego Emitentowi na podstawie odpowiednich zapisów Warunków Emisji prawa wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta.

Średnia jednostkowa cena wykupu (nabycia) jednej Obligacji wynosi 1.060,13 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych trzynaście groszy) na co składa się 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) uiszczane tytułem zapłaty wartości nominalnej, 15,00 zł (piętnaście złotych) uiszczane tytułem zapłaty premii oraz 45,13 zł (czterdzieści pięć złotych trzynaście groszy) uiszczane tytułem zapłaty odsetek, zgodnie z punktem 11.4 warunków emisji Obligacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 6  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 14 lipca 2017 r

26/2017 Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii B na żądanie Emitenta (“Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, Spółka dokona wcześniejszego wykupu (“Wcześniejszy Wykup”) wszystkich obligacji na okaziciela serii B, tj. 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda („Obligacje”). Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji Zwykłych na Okaziciela serii B (“Warunki Emisji”).

Termin Wcześniejszego Wykupu został ustalony zgodnie z pkt. 11.5 Warunków Emisji, tj. na dzień 13 lipca 2017 roku.

W związku z Wcześniejszym Wykupem, posiadaczom Obligacji będą przysługiwały następujące świadczenia z każdej jednej Obligacji:

a)    świadczenie pieniężne polegające na zapłacie Kwoty Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji, tj. kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi oraz dotyczącej ich wartości nominalnej, powiększonej o należne i niewypłacone odsetki od Obligacji;

b)    świadczenie pieniężne polegające na zapłacie premii w wysokości iloczynu 0,5% wartości nominalnej Obligacji oraz każdego pełnego półrocza (obliczanego jako 182 dni) pozostającego do pierwotnej daty wykupu, tj. do dnia 13 stycznia 2019 roku.

Obligacje są zapisane w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („DM BOŚ”). Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem DM BOŚ.

Wcześniejszy Wykup nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem DM BOŚ oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 29 czerwca 2017 r.

25/2017 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje o podpisaniu 29 czerwca 2017 roku umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa („Umowa”) w ramach projektu URSA-PARK, pomiędzy 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.(„4/113 Gaston”), jako zamawiającym a UNIBEP S.A. Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wspólnie z Unidevelopment S.A. kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą.

 O zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji Inwestycji Spółka informowała w raportach bieżących nr  3/2017 oraz 4/2017.

Jednocześnie w związku z brakiem konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla wejścia przez Unidevelopment S.A. jako wspólnika do 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na potrzeby realizacji Inwestycji, aktualnie strony umowy inwestycyjnej prowadzą uzgodnienia w zakresie dokonania formalnych zmian w ww. umowie inwestycyjnej.

Przedmiotem umowy jest realizacja Inwestycji tj. budowa osiedla mieszkaniowego obejmującego 3 budynki mieszkalne wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Prace realizowane będą w dwóch etapach, przy czym w ramach Umowy zlecona została realizacja I etapu obejmująca wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym. W realizowanych w ramach tego etapu budynkach o wysokości 7 kondygnacji znajdzie się łącznie 189 lokali mieszkalnych i 10 lokali usługowych oraz 236 miejsc postojowych.

4/133 Gaston może w każdym czasie, jednak nie później niż na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych, podjąć decyzję o realizacji II etapu Inwestycji poprzez zawiadomienie o tym UNIBEP S.A. na piśmie.

Rozpoczęcie realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2017 r. zaś zakończenie na IV kwartał 2018 r. Zaś termin realizacji prac budowlanych składających się na II etap określono na 16 miesięcy od daty ich rozpoczęcia.

Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 40,2 mln zł netto. Natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu, w przypadku zlecenia jego realizacji przez Zamawiającego, określono na ok. 33,4 mln zł netto.

Umowa przewiduje możliwość obciążenia UNIBEP S.A. karami umownymi m.in. z tytułu opóźnień w realizacji Umowy jak również odstąpienia od Umowy przez 14/119 Gaston na warunkach określonych w Umowie przy czym kary naliczane są niezależnie. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia 4/113 prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 29 czerwca 2017 r.

24/2017 Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 28 czerwca 2017 r. spółki zależne Emitenta tj. Gaston Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako komplementariusz oraz Challange Eighteen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako komandytariusz, zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków komandytariusza oraz komplementariusza w spółce 11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Komandytowa”).

Wartość transakcji wynosi 15.5 mln zł.

11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w dzielnicy Warszawa – Ursus przy ul. Posag 7 Panien.

W wyniku transakcji Emitent, ani spółki od niego zależne nie posiadają praw i obowiązków w 11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 czerwca 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl