Ursa Smart-city cb7 img ursapark img

2019 Raporty Bieżące PL

20/2019 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana umowy inwestycyjnej

Zarząd CPD S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu przez spółkę zależną, jako zamawiającego w dniu 16 lipca 2019 r. ze spółką Unibep S.A. (Wykonawca) umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa przy ulicy Dyrekcyjnej, ul. Quo Vadis i 47KD-D w Warszawie (Umowa) w ramach projektu pn. URSA HOME (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wspólnie przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Unibep (Grupa Unibep) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą. O dokonaniu zmiany umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji wspólnych przedsięwzięć budowlanych (Umowa Inwestycyjna) Spółka informowała m.in. w raportach bieżących nr 39/2018 oraz 40/2018.

Zamawiającym jest URSA PARK Smart City Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w której komandytariuszem jest spółka zależna od Emitenta, Challange Eighteen sp. z o.o., a komplementariuszem jest spółka zależna od Emitenta, Smart City sp. z o.o. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest realizacja Przedsięwzięcia 2 w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej, tj. osiedla mieszkaniowego obejmującego budowę 3 budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Prace wykonywane będą w dwóch etapach. W realizowanych budynkach o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 341 lokali mieszkalnych i 17 lokali usługowych oraz 342 miejsca postojowe.

Rozpoczęcie realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r. zaś zakończenie na IV kwartał 2020 r. Natomiast rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r., a zakończenie na I kwartał 2021 r.

Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 41,3 mln zł netto. Natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu określono na kwotę ok. 43,5 mln zł netto.

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% za dany etap. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd CPD ponadto informuje o zawarciu w dniu 16 lipca 2019 roku aneksu do umowy inwestycyjnej (tekst jednolity z dnia 26.10.2018 r.) dotyczącej wspólnej realizacji z grupą Unibep inwestycji budowlanej Ursa. Na mocy aneksu zmianie uległo przewidziane wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane dla inwestycji Ursa Home, a także podwyższeniu uległ udział w zysku spółki zależnej od CPD z tytułu uczestnictwa w spółce prowadzącej inwestycję.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 16 lipca 2019

19/2019 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 28 czerwca 2019

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2019 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista akcjonariuszy 5% na ZWZ 28062019

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 czerwca 2019 r.

18/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 czerwca 2019

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2019 roku.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

18_2019_Treść uchwał ZWZ_PL

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 czerwca 2019 r.

17/2019 Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2019 z 31 maja 2019 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2019 r. przedstawia Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swej działalności w 2018 roku oraz Roczny Raport Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z jego działalności za 2018 rok.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując stosowną uchwałę.

W związku z powyższym, Spółka przekazuje w/w dokumenty tj.:

Pozostała część raportu oraz załączniki nie ulegają zmianie.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 27 czerwca 2019 r.

16/2019 Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości  korektę Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018, opublikowanego przez Spółkę 25 kwietnia 2019 roku.

Objęte niniejszym raportem zmiany dotyczą:

–    punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strona 16 – wskazano członków rady nadzorczej posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent;

–    punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strony 20-21 – wskazano członków komitetu audytu posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent. Dodatkowo wymieniono wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

–    punktu „20. Ocena zarządzania zasobami finansowymi”, strona 64 – w treści oceny, zostało dodane wyjaśnienie dotyczące finansowania oraz jej uzasadnienie;

–    punktu „22. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej”, strona 65 – w podpunktach „wynagrodzenie rady nadzorczej” oraz „wynagrodzenie zarządu” zostało dodane dodatkowe objaśnienie;

–    punktu „27. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”, strony 67-68 – został dodany opis wskazujący „Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej” i „Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską” oraz informacja o braku świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolonych usług niebędących badaniem i w związku z tym, brakiem konieczności oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz brakiem konieczności zgody na świadczenie tych usług;

–    sekcji „Oświadczenie Zarządu”, strona 71 – sekcja została zmodyfikowana i aktualnie nosi tytuł „Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej”. Jednocześnie zostały w niej dodane:

  • Informacja Zarządu CPD S.A. na temat wyboru firmy audytorskiej”,
  • „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie funkcjonowania komitetu audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok”,
  • „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD i CPD S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”;

Korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, nie uległy również zmianie pozostałe dokumenty i dane opublikowane w wyżej wymienionym raporcie rocznym.

Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2019 06 27 Skonsolidowany Raport Roczny za 2018

 

Podstawa Prawna:

15 ust. 4 w związku z: §70 ust. 1 pkt 7-8, §70 ust. 1 pkt 14, §70 ust. 6 pkt 5 lit. l, §70 ust. 7 pkt 2, §70 ust. 7 pkt 11, §70 ust. 7 pkt 17, §71 ust. 1 pkt 7-8, §71 ust. 1 pkt 12, §71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 26 czerwca 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl