2019 Raporty Bieżące PL

27/2019 Zawarcie warunkowych umów sprzedaży oraz ustanowienie zabezpieczeń

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że spółki zależne Emitenta 20 grudnia 2019 r. zawarły umowy warunkowe sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj.:

  1. 7/120 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działki o nr 120/6, 120/13, 120/7, 120/8 oraz 120/12, nr obrębu 2-09-09, położone w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Aurec Capital Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 19 mln. zł. 7/120 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., jako zabezpieczenie ustanowiła hipotekę umowną łączną do kwoty 2.700.000,00 zł. na nieruchomościach położonych w Warszawie, opisanych w księgach wieczystych o nr WA1M/00412696/0 i WA5M/00457639/8, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych;
  2. 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działkę o nr 97, nr obrębu 2-09-09, położoną w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Agra Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 8,3 mln. zł. 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ustanowiła hipotekę umowną do kwoty 1.200.000,00 zł. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00283129/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ponad to, Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż spółki zależne Emitenta udzieliły zabezpieczeń roszczeń z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek przez Agra Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z przedwstępnymi umowami sprzedaży o łącznej wartości 23,2 mln. zł, prowadzącymi do zbycia prawa do nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie w dzielnicy Ursus.

Zabezpieczenia te obejmują:

  • hipotekę umowną łączną do kwoty 2.800.000,00 zł. ustanowioną przez 6/150 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomościach położonych w Warszawie, opisanych w księgach wieczystych o nr WA1M/00454073/3 i WA1M/00338197/9, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • hipotekę umowną do kwoty 153.000,00 zł. ustanowioną przez 18 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00283412/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • hipotekę umowną do kwoty 7.321,54 zł. ustanowioną przez 18 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00454074/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • hipotekę umowną do kwoty 1.000.000,00 zł. ustanowioną przez 20/140 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00233090/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

O zawarciu ostatecznych umów wykonujących w/w umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 20 grudnia 2019 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 20 grudnia 2019 r.

 

25/2019/KOR Korekta raportu bieżącego nr 25/2019

Zarząd CPD S.A. („Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 25/2019 z 30 października 2019 r. nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wskazaniu nieprawidłowej daty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez spółki zależne Emitenta, tj.:

zamiast „30 listopada 2019”,

powinno być: „30 października 2019”

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 grudnia 2019 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 6 grudnia 2019 r.

26/2019 Zawarcie Umowy sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2018 z 15 listopada 2018 r. i nr 25/2019 z 30 października 2019 r., Zarząd spółki CPD S.A. („Emitent”) informuje, że spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane „Spółki Sprzedające”) 5 grudnia 2019 r. zawarły umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek o nr 124/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 10.726 m2 oraz nr 93/3, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 25.830 m2, położonych w Warszawie, w dzielnicy Ursus na rzecz NEOTOWNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz NEOVITA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Nabywcy”).

Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży było nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego Gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do działek gruntu o nr 124/2 i 93/3. W związku z tym, iż Prezydent m.st. Warszawy nie skorzystał z powyższego prawa, warunek uznaje się za spełniony.

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 70.669.350 złotych.

Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Spółki Sprzedające nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 5 grudnia 2019 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 5 grudnia 2019 r.

25/2019 Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z 15 listopada 2018 r. zarząd spółki CPD SA („Emitent”) informuje, że 30 listopada 2019 r. spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane „Spółki Sprzedające”) 30 października 2019 r. zawarły warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o nr 124/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 10.726 m2 oraz działki o nr 93/3, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 25.830 m2, położonych w Warszawie, w dzielnicy Ursus („Umowa”) na rzecz NEOTOWNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz NEOVITA NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Nabywcy”).

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe.

Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży jest nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do działek gruntu o nr 124/2 i 93/3.

Zapisy Umowy zawartej przez Strony nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

  

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 30 października 2019 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 30 października 2019 r.

24/2019 Zmiany w Zarządzie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że 23 września 2019 r. otrzymał od Pani Elżbiety Wiczkowskiej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień odbycia się najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej CPD S.A., w porządku obrad którego będzie podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu CPD S.A. Jednocześnie Pani Wiczkowska pozostaje w składzie Zarządu i będzie pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.

Ponad to, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości, iż 23 września 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Colin’a Kingsnorth, dotychczasowego członka zarządu CPD S.A.

 

Podstawa prawna:

5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

  1. Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu, 23 września 2019 r.
  2. Iwona Makarewicz Członek Zarządu, 23 września 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl