2019 Raporty Bieżące PL

23/2019/KOR Korekta Raportu Bieżącego ne 23/2019

Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 23/2019 z 18 września 2019 r., nastąpiła omyłka pisarska polegająca na wskazaniu nieprawidłowych danych sprzedawanej nieruchomości, tj.:

zamiast „działka nr 98/1, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 4.254 m2”,

powinno być: „działka nr 98/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 6.5203 m2”.

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 19 września 2019 r.

23/2019 Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta Imes Poland sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. oraz 9/2018 z 22 lutego 2018 r., zarząd spółki CPD SA („Emitent”) informuje, że 18 września 2019 spółka zależna Emitenta tj. IMES Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 98/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 6.5203 m2, położonej w Warszawie, Dzielnicy Ursus, w pobliżu ul. Gierdziejewskiego („Umowa”) na rzecz firmy Ronson Development – City 3 sp. z o.o. sp. k. („Nabywca”). Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnych oraz warunkowych umów nabycia, o których Emitent informował w przywołanych wyżej raportach bieżących nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. oraz 9/2018 z 22 lutego 2018 r.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zapisy Umowy zawarte przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 18 września 2019 r.

22/2019 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 30 lipca 2019 roku Spółka otrzymała od: Laxey Group Limited, Laxey Partners Limited, The Value Catalyst Fund Limited, podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienia o transakcjach na akcjach, zawartych 29 lipca 2019 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Laxey Group_formularz

Laxey Partners_formularz C.Kingsnorth_A.Pegge_M.Haxby

VCF_Formularz

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 1 sierpnia 2019 r.

21/2019 Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje iż 30 lipca 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółek The Value Catalyst Fund, Laxey Partners Limited oraz Laxey Group Limited.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Notification of LGL_July 2019

Notification of LPL_July 2019

Notification of VCF_July 2019

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 1 sierpnia 2019 r.

20/2019 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana umowy inwestycyjnej

Zarząd CPD S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu przez spółkę zależną, jako zamawiającego w dniu 16 lipca 2019 r. ze spółką Unibep S.A. (Wykonawca) umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa przy ulicy Dyrekcyjnej, ul. Quo Vadis i 47KD-D w Warszawie (Umowa) w ramach projektu pn. URSA HOME (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wspólnie przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Unibep (Grupa Unibep) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą. O dokonaniu zmiany umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji wspólnych przedsięwzięć budowlanych (Umowa Inwestycyjna) Spółka informowała m.in. w raportach bieżących nr 39/2018 oraz 40/2018.

Zamawiającym jest URSA PARK Smart City Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w której komandytariuszem jest spółka zależna od Emitenta, Challange Eighteen sp. z o.o., a komplementariuszem jest spółka zależna od Emitenta, Smart City sp. z o.o. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest realizacja Przedsięwzięcia 2 w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej, tj. osiedla mieszkaniowego obejmującego budowę 3 budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Prace wykonywane będą w dwóch etapach. W realizowanych budynkach o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 341 lokali mieszkalnych i 17 lokali usługowych oraz 342 miejsca postojowe.

Rozpoczęcie realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r. zaś zakończenie na IV kwartał 2020 r. Natomiast rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r., a zakończenie na I kwartał 2021 r.

Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 41,3 mln zł netto. Natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu określono na kwotę ok. 43,5 mln zł netto.

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% za dany etap. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd CPD ponadto informuje o zawarciu w dniu 16 lipca 2019 roku aneksu do umowy inwestycyjnej (tekst jednolity z dnia 26.10.2018 r.) dotyczącej wspólnej realizacji z grupą Unibep inwestycji budowlanej Ursa. Na mocy aneksu zmianie uległo przewidziane wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane dla inwestycji Ursa Home, a także podwyższeniu uległ udział w zysku spółki zależnej od CPD z tytułu uczestnictwa w spółce prowadzącej inwestycję.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 16 lipca 2019

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl