2019 Raporty Bieżące PL

9/2019 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 28 lutego 2019

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 lutego 2019 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista akcjonariuszy 5% na NWZ 28022019

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 1 marca 2019 r.

8/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 lutego 2019 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 lutego 2019 roku.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

20190228_uchwały NWZ CPD S.A.

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 lutego 2019 r.

7/2019 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza CPD S.A. 25 lutego 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku.

Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 31 stycznia 2019 r. raportem bieżącym nr 2/2019.

 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 25 lutego 2019 r.

6/2019 Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu KDPW

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 95/2019 z 20 lutego 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, w sprawie wycofania z depozytu 12.982.892 akcji Emitenta, w związku z ich umorzeniem.

Umorzenie 12.982.892 akcji Spółki nastąpiło na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2018r., zaś zmiana statutu została zarejestrowana w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

20192002_uchwała KDPW_wycofanie akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 21 lutego 2019 r.

 

 

 

 

5/2019 Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje iż 13 lutego 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółek:

– Furseka Trading and Investments Limited.

– Cooperatieve Laxey Worldwide W.A.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Notification of Furseka

Notification of Cooperatieve

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 13 lutego 2019 r.

Agata Tryc-Grzywna, Prokurent, 13 lutego 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl