2020 Raporty Bieżące PL

32/2020 Realizacja drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky

Zarząd CPD S.A. informuje, że 10 grudnia 2020 roku generalnemu wykonawcy, tj. firmie Unibep SA, zostało dostarczone zlecenie rozpoczęcia realizacji  drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 113/8, pomiędzy ulicami: Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadis w Warszawie.

Drugi etap inwestycji stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji budynku wielorodzinnego z usługami i infrastrukturą towarzyszącą tj. z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.

W realizowanym budynku o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych, znajdzie się łącznie 201 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe oraz 201 miejsc postojowych.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 10 grudnia 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 10 grudnia 2020 r.

31/2020 Zwrot podatku dochodowego spółce zależnej

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z decyzją dotyczącą spółki zależnej CPD S.A. – Challange Eighteen sp. z o.o. („Spółka zależna”) wydaną 6 listopada 2020 roku przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie,  o której Spółka informowała 25 listopada 2020 w raporcie bieżącym numer 30/2020, a która dotyczyła umorzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości zadłużenia z tytułu niezapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek zapłaconych spółce East Europe Property Financing AB z siedzibą na terytorium Szwecji w maju 2012 roku w kwocie 9.112.648 zł oraz orzekającej o zobowiązaniu podatkowym Challange Eighteen Sp. z o.o. jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od powyższej kwoty niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, 26 listopada 2020 Spółka zależna otrzymała od Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zwrot podatku dochodowego za maj 2012 w kwocie 16 300 773 zł. Na kwotę Składa się kwota główna 9 112 648 zł, odsetki w kwocie 6 513 421 zł  zapłacone przez Spółkę w maju 2020 roku oraz należne odsetki w kwocie 674 704 zł.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 listopada 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 27 listopada 2020 r.

30/2020 Decyzja w postępowaniu podatkowym wobec spółki zależnej

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że 25 listopada 2020 roku powziął informację o decyzji dotyczącej spółki zależnej CPD S.A. – Challange Eighteen sp. z o.o. wydanej 6 listopada 2020 roku przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

Decyzja ta uchyliła w całości decyzję organu I instancji i umorzyła postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zadłużenia z tytułu niezapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek zapłaconych spółce East Europe Property Financing AB z siedzibą na terytorium Szwecji w maju 2012 roku w kwocie 9.112.648 zł oraz orzekającej o zobowiązaniu podatkowym Challange Eighteen Sp. z o.o. jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od powyższej kwoty niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Decyzję uzasadnia przedawnienie zobowiązania podatkowego określone w decyzji organu I instancji z 18 czerwca 2020 roku, które nastąpiło 4 lipca 2020 roku

Decyzja jest ostateczna.

W związku z tym spółka Challange Eighteen Sp. z o.o. w najbliższym czasie powinna otrzymać zwrot podatku i odsetek w kwocie 15 626 069 zł, na który składa się kwota główna 9 112 648 zł oraz odsetki w kwocie 6 513 421 zł. Kwota ta nie została jeszcze zwrócona spółce.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 25 listopada 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 listopada 2020 r.

 

29/2020 Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie ponownego wyboru Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, na biegłego rewidenta uprawnionego do:

 • badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r,
 • przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.;

oraz

 • badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r,
 • przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

oraz

 • badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r,
 • przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Umowa z Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Spółka korzystała z usług Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych w okresie za 2018 i 2019 rok.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 września 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 15 września 2020 r.

28/2020 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych

Zarząd CPD S.A. informuje, że 2 września 2020 spółka zależna Emitenta tj. Ursa Sky Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako Zamawiający, zawarła umowę o wykonanie robót budowlanych ze spółką Unibep S.A. w roli Wykonawcy. Umowa zrealizowana będzie w systemie generalnego wykonawstwa w ramach projektu pod nazwą Ursa Sky, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 113/8, pomiędzy ulicami: Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadis w Warszawie.

Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą tj. osiedla mieszkaniowego obejmującego budowę 2 budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.

Prace wykonywane będą w dwóch etapach. W realizowanych budynkach o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych, znajdzie się łącznie 384 lokali mieszkalnych, 12 lokali usługowych oraz 376 miejsca postojowe.

Rozpoczęcie realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2020  zaś zakończenie na IV kwartał 2021. Rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na I kwartał 2021 a zakończenie na III kwartał 2022 r.

Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi 47.3 zł netto. Natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu określono na kwotę 46.9 zł netto.

W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia za wykonanie danego etapu. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia za wykonanie danego etapu. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 września 2020

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 2 września 2020

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl