2021 Raporty Bieżące PL

34/2021 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż 31 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnionej funkcji pana Alfonso Kalinauskasa, natomiast 1 listopada 2021 r., rezygnacja pana Michaela Haxby – członków Rady Nadzorczej.

Panowie pełniący dotychczas funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki, złożyli rezygnację z funkcji ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

W następstwie powyższych rezygnacji, w składzie Rady Nadzorczej pozostaje 5 osób.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 listopada 2021 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 2 listopada 2021 r.

33/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 18 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało panią Hannę Karwat-Ratajczak oraz pana Krzysztofa Laskowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 18 października 2021 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pani Hanny Karwat-Ratajczak oraz pana Krzysztofa Laskowskiego przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu.

Hanna Karwat Ratajczak CV

Krzysztof Laskowski CV

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 18 października 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 18 października 2021 r

32/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 18 października 2021 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2021 10 18 Uchwały Podjęte przez NWZ

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 18 października 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 18 października 2021 r.

31/2021 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 18 października 2021.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

31-2021 5 NWZ 2021 10 18

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 18 października 2021r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 18 października 2021r.

30/2021 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2021

Zarząd CPD SA informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2021 r., którego publikacja miała nastąpić 30 września 2021 roku (termin podany pierwotnie w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku).

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2021 r., zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, został wyznaczony na dzień 28 września 2021 r.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2021 nie ulegają zmianie.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 września 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 24 września 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl