2022 Raporty Bieżące PL

23/2022 Zawiadomienie od akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że 3 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Ursus Capital Limited, Pana Colina Kingsnortha oraz Furseka Trading and Investments Ltd.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Notification FURSEKA

Notification Ursus Capital

Notification Colin Kingsnorth

 

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 sierpnia 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 4 sierpnia 2022 r.

22/2022 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 4 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała od pani Iwony Makarewicz, członka zarządu w CPD S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach, o której mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, zawartej 29 lipca 2022 r..

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Notyfikacja Iwona Makarewicz

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 sierpnia 2022 r.
  2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 4 sierpnia 2022 r.

21/2022 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 2 sierpnia 2022 roku otrzymał od CPD S.A., podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach, zawartej 29 lipca 2022 r., o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Notyfikacja CPD 2022

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 sierpnia 2022 r.
  2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 2 sierpnia 2022 r.

20/2022 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 2 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała od pani Elżbiety Wiczkowskiej, członka zarządu w CPD S.A., powiadomienia o transakcji na akcjach, zawartych 29 lipca 2022 r., o których mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Notyfikacja Elżbieta Wiczkowska 2022

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 sierpnia 2022 r.
  2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 2 sierpnia 2022 r.

19/2022 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 29 lipca 2022 r. w efekcie rozliczenia transakcji nabycia akcji CPD S.A. w wyniku ogłoszonego 5 lipca 2022 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej „Zaproszenie”), Spółka nabyła 1.672.591 akcji Spółki (akcje własne) za pośrednictwem domu maklerskiego Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Maklerskie Pekao.

Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z 28 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.

Cena nabycia jednej akcji wyniosła 29,90 zł.

Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje CPD S.A. (w liczbie 1.672.591 akcji) stanowią 18,65% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 1.672.591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 lipca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 29 lipca 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl