2022 Raporty Bieżące PL

3/2022 Zawiadomienie spółki CPD SA o zmianie stanu posiadanego udziału w procentowym udziale w liczbie głosów

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 18 marca 2022 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w związku z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

CPD SA Zawiadomienie

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 18 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 18 Marca 2022 r

2/2022 Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu

Zarząd spółki CPD S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 14.03.2022 r. o rejestracji przez sąd zmian statutu Emitenta oraz zmiany kapitału zakładowego Spółki w związku z treścią uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 października 2021 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 18 października 2021 r.):

  1. Zmiany w związku z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki:

4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 896.618,50 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześć set osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 8.966.185 (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji serii AA o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Powyższe zmiany Statutu zaczęły obowiązywać od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców, co nastąpiło w dniu 14 marca 2022 r.

2. Zmiany kapitału zakładowego w związku z treścią uchwały nr 3 z dnia 18 października 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. – w efekcie czego doszło do umorzenia łącznie 17.404.946 (słownie: siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji własnych oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 uprawniających do wykonywania 17.404.946 głosów (słownie: siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć).

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 896.618,50 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześć set osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 8.966.185 (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji serii AA o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, które uprawniają do wykonywania łącznie 8.966.185 głosów (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Ponadto w załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości, sporządzony przez Emitenta, tekst jednolity statutu w jego aktualnym brzmieniu.

2022 Statut CPD SA

 

Podstawa prawna:

5 ust 1. w zw. § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 16 Marca 2022 r.

1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022:

  1. Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 r.

  1. Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 29 września 2022 r.

  1. Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r., zawierający kwartalną informację finansową – 30 maja 2022 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r., zawierający kwartalną informację finansową – 28 listopada 2022 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:

– raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2021 w dniu 27 kwietnia 2022, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

– raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r. – zgodnie z § 79 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 31 stycznia 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 31 stycznia 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl