2014 Walne Zgromadzenie PL

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1 art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”), które odbędzie się 29 maja 2014 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
Zalacznik 1 CPD SA projekty uchwal ZWZ
Zalacznik 2 CPD SA Uzasadnienie do uchwal ZWZ
Zalacznik 3 CPD SA Pelnomocnictwo ZWZ
Zalacznik 4 CPD SA Instrukcja do pelnomocnictwo ZWZ
Zalacznik 5 CPD SA Informacja o ogolnej liczbie akcji na ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD SA za 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 5 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
Zalacznik_1_CPD_SA_projekty_uchwal_NWZ
Zalacznik_2_CPD_SA_Uzasadnienie_do_uchwal_ZWZ.pdf
Zalacznik_3_CPD_SA_Opinia_1_do_uchwaly_3_NWZ.pdf
Zalacznik_4_CPD_SA_Opinia_2_do_uchwaly_3_NWZ.pdf
Zalacznik_5_CPD_SA_Pelnomocnictwo_ZWZ.pdf
Zalacznik_6_CPD_SA_Instrukcja_do_pelnomocnictwo_ZWZ.pdf
Zalacznik_7_CPD_SA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_NWZ.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl