3/2011 Daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011:
1. raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2010 r. – 2 maja 2011 r. (poniedziałek)
– skonsolidowany raport roczny za 2010 r. – 2 maja 2011 r. (poniedziałek)

2. raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 31 sierpnia 2011 r. (środa)

3. raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 r., zawierający kwartalną informację finansową – 1 marca 2011 r. (wtorek)
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r., zawierający kwartalną informację finansową – 16 maja 2011 r. (poniedziałek)
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r., zawierający kwartalną informację finansową – 14 listopad 2011 r. (poniedziałek)

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Spółka nie przekaże raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku § 101 ust. 2 oraz § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1.Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 31.01.2011 r.
2.Christopher Bruce, Członek Zarządu, 31.01.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl