23/2012 Dopuszczenie Akcji serii C do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie S.A. oraz ich warunkowa rejestracja w KDPW S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2012 r. Spółka otrzymała Uchwałę nr 739/2012 („Uchwała”) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym 163.214 akcji zwykłych na okaziciela serii C CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. o wartości nominalnej 10 groszy każda („Akcje”).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy nr 739/2012 oraz Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 556/12 w dniu 31 lipca 2012 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym zostanie dopuszczonych w trybie zwykłym 163.214 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., oznaczonych kodem PLCELPD00013 o wartości nominalnej 10 groszy każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 lipca 2012 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem PLCELPD00013.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 27.07.2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 27.07.2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl