2/2010 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz ich warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1387/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Uchwałą Nr 843/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 17 grudnia 2010 r. Zarząd KDPW przyznał Spółce status uczestnika KDPW w typie EMITENT, zarejestrował 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda i oznaczył je kodem PLCELPD00013, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl