5/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w dniu 6 lutego 2014 roku w raporcie bieżącym nr 2/2014, podjął uchwałę nr 178/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F Celtic Property Developments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 19 lutego 2014 r. roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 lutego 2014 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCELPD00013.

Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 19 lutego 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl