26/2012 Informacja na temat parametrów planowanego skupu akcji w celu umorzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 13 lipca 2012 r., Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia przyjęto następujące parametry:

1) Maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 11.541.891 akcji;
2) Maksymalna cena za jedną akcję nie będzie wyższa niż 15,89 PLN.

Skup akcji może być realizowany w kilku etapach, przy czym zgodnie z ogłoszonym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wszystkie etapy skupu akcji muszą się zakończyć nie poźniej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Maksymalna liczba akcji, którą Spółka zamierza skupić wynika z wartości portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmującego wszystkie nieruchomości Spółki z wyłączeniem projektu w Ursusie, zgodnie z zakomunikowaną w raporcie rocznym za rok 2011 zmianą w strategii działania Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Liczba skupowanych akcji zależeć będzie od postępów w sprzedaży portfela nieruchomości, przy czym jest możliwe, że całkowita liczba skupionych akcji będzie niższa od maksymalnej.

Maksymalna cena akcji w wysokości 15,89 PLN została ustalona na podstawie wartości aktywów netto Spółki przypadającej na jedną akcję według stanu na dzień 31 marca 2012 r.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia tekst projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 10 sierpnia 2012 r., uwzględniający powyższe parametry:
„Projekt Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie: nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie społki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 11.541.891 (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.154.189,10 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 10 groszy) – dalej zwanych łącznie „Akcjami”.

2. Akcje mogą zostać nabyte:
a) na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej i w transakcjach pozasesyjnych;
b) poza rynkiem regulowanym.

3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia

4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę nie niższą niż wartość nominalna Akcji i nie wyższą niż 15,89 zł (słownie: piętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję.

5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie poźniej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2 [Upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Społki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną.

2. W celu umorzenia Akcji, po nabyciu wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 3 sierpnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl