20/2014 Informacja Zarządu o wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 15 sierpnia 2014 r zakończył się ostatni etap formalnego uprawomocnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dalej „MPZP”) dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – Część I.

3 lipca 2014 roku, Rada Miasta st. Warszawa podjęła uchwałę nr LXXXV/2213/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – Część I. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta uruchomiło ostatni etap wdrożenia w życie Planu.

15 lipca 2014 roku uchwała Rady Miasta st. Warszawa z dnia 3 lipca 2014 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Dz.Urz.Woj.Maz. 2014.6903).
Uchwała wraz z całą dokumentacją została przekazana do Wojewody Mazowieckiego, który w ramach swoich uprawnień, w dniu 5 sierpnia 2014 roku, na stronach w Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego opublikował Rozstrzygnięcie Nadzorcze (Dz.Urz.Woj.Maz. 2014.7630).

W związku z tym, MPZP dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – Część I., w brzmieniu skorygowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa, czyli w dniu 15 sierpnia 2014 roku.

Prace nad planem od momentu uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami oraz podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich trwały prawie 8 lat.

Dokument ten umożliwia rozpoczęcie rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz uporządkowanie urbanistyczne obszaru o powierzchni około 220 ha, który stanowi 25 % powierzchni całej dzielnicy Ursus. Obecnie jest to obszar o istotnym potencjale inwestycyjnym na terenie m. st. Warszawa objęty jednorodnym planem zagospodarowania przestrzennego z nowoczesnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi w zakresie komunikacji publicznej: szynowej i drogowej, oddalony o 9km od ścisłego centrum Warszawy i 5 min jazdy samochodem od lotniska Fryderyka Chopina.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego na tej przestrzeni tylko Grupa Kapitałowa Celtic, jako największy inwestor, może zrealizować inwestycje o powierzchni użytkowej około 740 tyś m² z czego około 450 tyś m² przeznaczone może być pod budownictwo mieszkaniowe, a 250 tyś pod zabudowę usługowo handlową i 40 tyś m²pod budownictwo publiczne. Zamiarem Spółki jest adaptacja powyższych założeń w celu optymalizacji zabudowy oraz zwiększenia atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych mieszkańców i poprzez to osiągniecie maksymalnej wartości projektu dla jej akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa Celtic planuje realizację wielofunkcyjnego obszaru miejskiego z budynkami mieszkalnychmi obejmującychmi głóownie mieszkania o powierzchni 40 -80 m2.

Uchwalenie planu oraz poczynione inwestycje infrastrukturalne otworzyły nowy rozdział w historii dzielnicy Ursus. Zagospodarowanie tak wielkiej powierzchni i oddanie jej ponownie mieszkańcom to nie tylko proces rewitalizacji. To uruchomienie procesu inwestycyjnego, stworzenie nowych miejsc pracy, osiedlenie nowych mieszkańców oraz zrealizowanie wielu inwestycji ważnych z punktu widzenia dzielnicy, choćby w warstwie edukacyjnej.

To także realizacja nowego modelu współpracy między miastem, dzielnicą a inwestorami. W procesie uchwalania planu Grupa Kapitałowa Celtic nieodpłatnie przekazała miastu ponad 8 ha terenów przeznaczonych w planie pod inwestycje publiczne.

Grupa Kapitałowa Celtic planuje rozpocząć realizację pierwszego etapu swoich planów inwestycyjnych jeszcze w tym roku, szczegóły zostaną przedstawione na stronie internetowej www.celtic.pl.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 15 sierpnia 2014 r.

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl