13/2014 Informacja Zarządu w spr. głosowania przez Komisję Ładu Przestrzennego opinii projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich – część I

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 1 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, w spawie głosowania opinii projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

W wyniku głosowania zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Kolejnym krokiem w procedurze planistycznej będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I przez Radę m.st. Warszawa oraz zatwierdzenie planu miejscowego przez Wojewodę.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 1 lipca 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl