1/2011 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2010 z 21 grudnia 2010 r. Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2011 r. otrzymał z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikat Działu Operacyjnego. W komunikacie tym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 843/10 z 17 grudnia 2010 r. w Krajowym Depozycie w dniu 21 grudnia 2010 r. nastąpiła rejestracja 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 3.01.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 3.01.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl