4/2014 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii F

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z 14 lutego 2014 r., informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), stwierdzający, iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 188/14 z dnia 14 lutego 2014 r., w dniu 19 lutego 2014 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.

Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 17 lutego 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl