Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), które odbędzie się 10 stycznia 2013 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
Zalacznik_1_Tresc_projektow_uchwal_NWZ_CPD_S_A.pdf
Zalacznik_2_Uzasadnienia_do_uchwal_NWZ_CPD_S_A.pdf
Zalacznik_3_Pelnomocnictwo_na_NWZ_CPD_S.A.pdf
Zalacznik_4_Instrukcja_do_pelnomocnictwa_na_NWZ_CPD_S.A.pdf
Zalacznik_6_Celtic_opinia_prawo_poboru_warrantow_serii_B.pdf
Zalacznik_7_Celtic_opinia_prawo_poboru_akcji.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl