34/2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rozpoczęciu procesu likwidacji i rozwiązania spółki CAM Estates Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, będącej spółką zależną od Emitenta. Ogłoszenie o likwidacji zostało opublikowane w London Gazette, Issue 823670 w dniu 10 lipca 2012 r. Spółka zostanie rozwiązana z dniem 10 października 2012 r.

Decyzja o likwidacji spółki zależnej CAM Estates Ltd została podjęta w związku z zakończeniem prowadzonego przez nią projektu i jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 24 sierpnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl