19/2011 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od Celtic Property Developments S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że 29 lipca 2011 r. powziął wiadomość, iż 1 czerwca 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Darvest Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1; KRS 0000243785; REGON 140282197; NIP 5272487734), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Darvest Investments Sp. z o.o.
Na likwidatora Darvest Investments Sp. o o. została powołana Pani Paulina Kalinowska.
Wniosek o zarejestrowanie likwidacji Darvest Investments Sp. o o. został złożony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 16 czerwca 2011 r.
Likwidacja spółki zależnej Darvest Investments sp. z o.o. jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 lipca 2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 29 lipca 2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl