31/2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż w dniu 7 sierpnia 2012 r. w Sądzie Rejestrowym w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) został złożony wniosek o zarejestrowanie likwidacji Celtic Property Developments Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, wpisanej do rejestru spółek pod numerem 01-09-906284. Uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji spółki Celtic Property Developments Kft podjęło w dniu 1 sierpnia 2012 r. Zgromadzenie Wspólników Celtic Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, spółki zależnej od Emitenta, posiadającej 100% udziałów w Celtic Property Developments Kft.
Na likwidatora Celtic Property Developments Kft została powołana Pani Amanda Spring.

Likwidacja spółki zależnej Celtic Property Developments Kft jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 8 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 8 sierpnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl