36/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym (15 października 2012 r.) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (dalej „Uchwała”).

Na podstawie Uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. o kwotę 7.602,20 zł (siedem tysięcy sześćset dwa złote dwadzieścia groszy) w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii D”).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D, odbywa się w granicach kapitału docelowego na podstawie opisanej powyżej Uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie §4a Statutu Spółki.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii D dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej, skierowanej do wybranych doradców Zarządu.

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna jednej Akcji serii D będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia oferty objęcia Akcji serii D.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.231.466 (trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C.”

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.307.488 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”

Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego. Ponadto, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 roku, niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, Spółka podejmie czynności faktyczne i prawne zmierzające do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 października 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 16 października 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl