8/2011 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 3 marca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Wiesława Rozłuckiego do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki od 3 marca 2011 roku.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opisy przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wiesław Rozłucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl