9/2012 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. zwołane na 24 maja 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że 22 maja 2012 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 24 maja 2012 r., na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Cybernetyki 7B i nie wniosła do nich żadnych uwag.

Wszystkie materiały dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.celtic.pl.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Zasada 1 ustęp 3) część III zawarta w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Uchwała Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 22 maja 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 maja 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl