6/2011 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. zwołane na 3 marca 2011 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych oraz stosownie do “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” informuje, że 17 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 3 marca 2011 r., na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Rondo ONZ 1 i nie wniosła do nich żadnych uwag.

Wszystkie materiały dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej: www.celtic.pl.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Członek Zarządu, 18.02.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 18.02.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl