13/2011 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. zwołane na 6 czerwca 2011 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że 13 maja 2011 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 6 czerwca 2011 r., na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Rondo ONZ 1 i nie wniosła do nich żadnych uwag.

Wszystkie materiały dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej: www.celtic.pl.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Zasada 1 ustęp 3) cześć III. Ładu korporacyjnego zawarta w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Uchwała Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 13.05.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 13.05.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl