3/2014 Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii F

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2014 r. otrzymał Uchwałę nr 188/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 lutego 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz nadać im kod PLCELPD00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółka oznaczone kodem PLCELPD00013.

Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r . nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 14 lutego 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl