4/2016 Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.

Zarząd CPD S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z 9 października 2015 r. w sprawie zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, informuje o zawarciu 21 marca 2016 r. przez spółkę Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej „Smart City”) aneksu do umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (dalej „Aneks”) z UNIBEP S.A.

W szczególności na mocy, którego Smart City zlecił UNIBEP S.A. realizację drugiego etapu budowy osiedla mieszkaniowego pod nazwą URSA – Smart City zlokalizowanego przy ul. Hennela w Warszawie – Dzielnica Ursus (dalej „Inwestycja”).

W ramach realizacji Inwestycji wybudowane zostaną cztery budynki mieszkalne wraz z garażami podziemnymi. W budynkach tych o wysokości 7 kondygnacji naziemnych znajdować się będzie 357 mieszkań i 20 lokali usługowych.
Termin zakończenia realizacji drugiego etapu został określony na II kwartał 2017 r.

Jednocześnie na mocy Aneksu zaktualizowany został zakres prac obejmujących wykonanie poszczególnych etapów w tym harmonogram prac dla pierwszego etapu Inwestycji i aktualnie termin zakończenia prac dla realizacji tego etapu Inwestycji został ustalony na IV kwartał 2016 r. Dodatkowo w związku ze zmianą zakresu prac, na mocy Aneksu, zaktualizowano wartość wynagrodzenia netto za wykonanie prac dla poszczególnych etapów robót. Aktualnie wynagrodzenie za realizację I etapu Inwestycji wynosi 35,7 mln zł, a wynagrodzenie za realizację II etapu Inwestycji zostało ustalone na poziomie 31,9 mln zł.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy istotnym zmianom.

Spółka na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Umowa spełnia powyższe kryterium znaczności.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 21 marca 2016 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl