25/2012 Rejestracja Akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., informuje iż w dniu 31 lipca 2012 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku zapisania Akcji serii C Spółki na rachunkach osób uprawnionych i powstania praw z tych akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. został podwyższony o kwotę 16.321,40 PLN do wysokości 3.423.146,60 PLN (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych 60 groszy). Podwyższony kapitał zakładowy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. dzieli się na 34.231.466 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 24 maja 2012 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 czerwca 2012 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 18/2012.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 1 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 1 sierpnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl