24/2012 Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012 z 27 lipca 2012 r. Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2012 r. otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), informujący, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 556/12 z dnia 27 lipca 2012 r., w dniu 31 lipca 2012 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 163.214 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 30 lipca 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 30 lipca 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl