23/2011 Rejestracja w KRS zmiany adresu Celtic Property Developments S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2011 r. z 28 września 2011 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 4 listopada 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia, na mocy którego została dokonana rejestracja zmiany adresu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym:tj. wpisano: ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 listopada 2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 17 listopada 2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl