18/2012 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu w dniu 3 lipca 2012 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu z dniem 19 czerwca 2012 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16.321,40 zł.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało przeprowadzone na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii C, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii C, dematerializacji Akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 12/2012.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż163 214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście). Warunkowego podwyższenia kapitału dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niż 163 214 Akcji serii C. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki, pełniący funkcję w Zarządzie Spółki w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii C.

W związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, została też zarejestrowana zmiana postanowień Statutu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Po § 4a Statutu Spółki dodany został nowy punkt § 4b w następującym brzmieniu: „Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 24 maja 2012 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niż 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych).”

W związku z sądową rejestracją wyżej opisanych zmian, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 lipca 2012 r.

2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 4 lipca 2012 r.

Załączniki
CPD_SA_tekst_jednolity_statutu.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl