1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014:

1. Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za rok 2013 – 20 marca 2014 r. (czwartek)
– skonsolidowany raport roczny za rok 2013 – 20 marca 2014 r. (czwartek)

2. Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 28 sierpnia 2014 r. (czwartek)

3. Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r., zawierający kwartalną informację finansową – 15 maja 2014 r. (czwartek)
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r., zawierający kwartalną informację finansową – 13 listopada 2014 r. (czwartek)

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2013 w dniu 20 marca 2014, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r. – zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 22 stycznia 2014 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Członek Zarządu, 22 stycznia 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl