29/2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w którym Pan Christopher Bruce – Członek Zarządu Spółki do dnia 13 lipca 2012 r.- poinformował o powstaniu praw z akcji w związku z zapisaniem na jego rachunku papierów wartościowych 26.688 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, równoznacznym (art. 451 § 2 k.s.h.) z wydaniem akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

Akcje serii C w liczbie 26.688 zostały objęte przez Pana Christopher’a Bruce po cenie nominalnej 10 groszy każda, w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym (inna czynność prawna – powstanie praw z akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych).

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 6 sierpnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl