12/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 24 maja 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.(dalej Spółka) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 24 maja 2012 roku.

Treść uchwał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz załączniki do nich stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24.05.2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 24.05.2012 r

Załączniki
Załacznik do uchwały nr 22 ZWZ CPD S.A.
Zalacznik_do_uchwaly_nr_23_ZWZ_CPD_S_A_.pdf
20120524_tresc_uchwal_ZWZ_CPD_S_A_.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl