17/2011 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 6 czerwca 2011 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.(dalej Spółka) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 6 czerwca 2011 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 06.06.2011 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 06.06.2011 r.

Załączniki
Uchwały ZWZ CPD SA

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl