SMART CITY

WIZJA

Celem jest budowa nowej przestrzeni miejskiej, o najwyższej jakości życia. Przestrzeni miasta inteligentnego, w którym relacje będą sprzyjały rozwojowi kultury, innowacyjności, edukacji i otwartej postawie w relacjach międzyludzkich. Miasta, w którym obok siebie istnieć będą przyroda i ład estetyczny stawiający człowieka w centrum uwagi.

Nasza wizja smart city to zapewnienie wysokich standardów jakości życia m.in. poprzez stworzenie przestrzeni dla rozwoju edukacji, kultury i usług np. galerii, kawiarni, miejskiego ryneczku, placów zabaw dla dzieci, tak istotnych przestrzeni tworzących klimat pozytywnej energii.

Strategia smart city zakłada integracje różnych czynników w jedną całość, która będzie stanowić o jakości życia mieszkańca smart city.

Dla inwestora przyjęcie koncepcji smart city oznacza współpracę z władzami dzielnicy i miastem – wiele rozwiązań w zakresie ICT (Information & Communication Technology), optymalizacji zużycia energii, segregacji śmieci, organizacji ruchu i transportu publicznego, wymaga przyjęcia rozwiązań wpływających na system usług publicznych.

Skala projektu rewitalizacji terenów poprzemysłowych na Ursusie stwarza możliwość budowy zupełnie nowej jakości tkanki miejskiej. Dlatego strategia smart city wydaje się być atrakcyjną formułą budowy autentycznego miasta bez dominacji monokultury funkcji sypialni czy centrum biurowego.  Wielofunkcyjność nowej przestrzeni przyczyni się do atrakcyjności terenu jako miejsca życia, edukacji, prowadzenia businessu i tworzenia miejsc pracy.

KULTURA

Jakość życia warunkuje kultura – miasto aby dawało poczucie atrakcyjności i możliwości spełnienia dla mieszkańców musi stwarzać przestrzeń dla rozwoju kultury. Nie chcemy budować kolejnej warszawskiej sypialni miejskiej, ale autentyczny organizm miejski, w którym mieszkańcy będą mogli odnaleźć swoją drogę tworzenia i korzystania z dóbr kultury. Olbrzymim atutem naszej inwestycji jest fakt, iż będzie rozwijana w miejscu posiadającym swój kontekst historyczny, istniejącą kulturę, dorobek mieszkańców i społeczności lokalne organizujące się miedzy innymi wokół bardzo aktywnego domu kultury ARSUS. Proces rozwoju kultury jest długotrwały i wymaga mecenatu i jest to integralny czynnik jakości życia. Jesteśmy tego świadomi i chcemy być aktywnym uczestnikiem tego procesu, dlatego podpisaliśmy Pakt dla rozwoju kultury na URSUSIE.

Promocja dorobku kulturalnego dzielnicy

Pragniemy wspierać amatorskie ruchy kulturalne działające na terenie dzielnicy po przez stały program artystyczny promocji, wystaw, koncertów i przeglądów, które chcielibyśmy aby na stałe mogły gościć w przestrzeni miejskiej – w centrum przewidzianym jako przestrzeń na rozwój tego typu spotkań kulturalnych.

Edukacja kulturalna

Pragniemy, aby w nowej przestrzeni miasta stworzyć miejsca, w których będą mogły odbywać się spotkania z kulturą dla wszystkich pokoleń mieszkańców. W tym celu chcielibyśmy, aby powstał stały animator kultury wraz z programem spotkań kulturalnych organizujący przedstawienia, koncerty, plenery artystyczne i wykłady o sztuce w nowej przestrzeni dzielnicy.  Chcielibyśmy,  aby wydarzenia kulturalne były dostępne również w przestrzeni wirtualnej.

Muzeum historii Ursusa

Dzielnica Ursus posiada swoją interesującą historię, która w formie nowoczesnej, wirtualnej powinna zostać zaprezentowana. Historia przemysłu od okresu międzywojennego jak i historia budowy niezależnych związków zawodowych, życia kulturalnego – dziedzictwo, które powinno znaleźć godne miejsce i stanowić fundament dla budowy nowej tożsamości kulturowej mieszkańców.

EDUKACJA

Edukacja dla mieszkańców smart city – będzie miała wielowymiarowy charakter. Dzielnica powinna oferować swoim mieszkańcom wysoki poziom edukacji wraz z dostępem do nowoczesnych systemów doświadczeń, aby  móc odpowiadać wysokim standardom jakości życia. Z uwagi na fakt, iż dzielnica Ursus jest istniejącą tkanką miejską oferta edukacyjna dzielnicy musi być skierowana do różnych grup wiekowych. Wraz z partnerami pragniemy zaoferować nowoczesną wielowymiarową przestrzeń edukacyjną dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, młodzieży szkolnej i braci studenckiej oraz edukacji ustawicznej dla mieszkańców oraz firm i instytucji, które będą ulokowane na terenie URSUSA.

Szkoły i przedszkola – stworzenie wielowymiarowej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców smart city

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy pragniemy warz koinwestorami móc zaoferować przedszkola i szkoły ulokowane w nowoczesnych obiektach. Chcielibyśmy, aby nowo otwarte placówki edukacyjne oferowały jakość usług na poziomie najwyżej klasyfikowanych ośrodków w Warszawie.

Wyższa uczelnia

Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń umożliwiającą partnerowi sektorowemu otwarcie wyższej uczelni  wraz z campusem na terenie dzielnicy Ursus

Utworzenie ośrodka edukacji ustawicznej

Pragniemy zaoferować przestrzeń edukacyjną dla edukacji ustawicznej dla mieszkańców, firm i instytucji, które będą ulokowane na terenie dzielnicy oraz miejsca dla uniwersytetu trzeciego wieku skierowane swoją ofertą dla mieszkańca Ursusa.Do programu pragniemy zaprosić partnerów, z którymi wspólnie będziemy mogli rozwijać wysoki poziom edukacji.

EKOLOGIA

Ekologia stanowi jeden z kluczowych czynników dla jakości życia. Zarówno sam etap projektowania jak i budowy, zastosowania technologii budowlanych jak i zarządzanie infrastrukturą są ważne dla ekosystemu dzielnicy. Projekt budowy nowego miasta na terenie dawnej fabryki traktorów jest w istocie projektem rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Naszym założeniem jest zastosowanie zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nowoczesnych technologii budowlanych i energetycznych o neutralnym oddziaływaniu na środowisko. Pragniemy, aby smart city URSUS było miejscem zielonym, przyjaznym rodzinie z terenami rekreacyjnymi, placami zabaw.

Ekosolidaryzm

Rozumiemy, iż użytkując zasoby energetyczne powinniśmy przejawiać solidarność w poczuciu i świadomości wpływu na przyrodę. Zarówno działania poszczególnych mieszkańców, inwestorów czy użytkowników przestrzeni powinny cechować się solidarnością w poszanowaniu i wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Być neutralnym dla przyrody

Nasze działania inwestycyjne powinny jak to możliwie najbardziej nie ingerować w przyrodę m.in. przez wykorzystanie wody, przez wpływanie na rozwój terenów zielonych. Nie powodowanie nowych emisji zanieczyszczeń, ograniczenie istniejących.

Tworzenie ekosystemu dla jakości życia człowieka

Zieleń, tereny rekreacyjne ale i zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń to tylko fragmenty systemu determinującego poziom jakości życia.

Harmonijny i zrównoważony rozwój

Przestrzeń urbanistyczna naszego projektu powinna cechować się harmonią z przyrodą oraz zrównoważonym podejściem do możliwości infrastruktury transportowej (m.in. sytemu komunikacji rowerowej, parkingów), przestrzeni usługowej oraz rekreacyjnej.

Polityka informacyjna

Dla bezpieczeństwa ekologicznego, tereny CPD objęte projektem, są przebadane pod kątem zanieczyszczeń. .

Certyfikaty

Zastosowanie norm i technologii energooszczędnych. Jako regułę dla powstających obiektów budowlanych, przyjąć chcielibyśmy, aby obiekty budowlane spełniały przewidziane normy i certyfikaty.

Zanieczyszczenia i poziom hałasu

Na terenie realizacji projektu CPD pragniemy wykluczyć funkcjonowanie obiektów emisji zanieczyszczeń groźnych dla komfortu jakości życia. Pragniemy wyeliminować niepożądany hałas komunikacyjny.

Ścieżki rowerowe

Rozwój ścieżek rowerowych oraz miejsc parkingowych dla rowerów. Wprowadzenie systemu roweru miejskiego dostępnego do wypożyczenia i użytkowania na czas określony.

Systemu dokujące

Wprowadzenie miejsc parkingowych połączonych z możliwością zasilania energią elektryczną.

Systemu zarządzania ruchem

Rozwój nowego obszaru mieszkaniowego na terenie URSUSA wymagał wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie infrastruktury transportu publicznego tak aby utworzyć komfortowe dojazdy do pozostałych dzielnic Warszawy (oddanie do użytku Al. 4 Czerwca 1989, ul Nowomory, węzeł Salomea). Niezbędne będą również inwestycje na terenie smart city wpływające na korzystne rozwiązania ruchu samochodowego. W koncepcji smart city zakładamy włączenie systemu zarządzania ruchem na Ursusie w zintegrowany system miejski.

Kompleksowy system eliminacji i segregacji śmieci

Jako normę pragniemy przyjąć kompleksowy system segregacji śmieci zarówno na poziomie mieszkańców jak i firm oraz instytucji funkcjonujących na obszarze realizacji projektu.

Rekreacja i tereny zielone, parki

Rozwój terenów rekreacyjnych umożliwiających aktywny wypoczynek, uprawianie sportów, między innymi wyznaczone trasy dla biegaczy, miejsca dla rekreacji rodzinnej, bezpieczne place zabaw dla dzieci.

Nie zapominajmy o naszych czworonożnych mieszkańcach…

Przestrzeń miasta musi być przyjazna również dla mieszkańców, którzy posiadają psy. Przewagą naszego projektu jest jego realizacja od początku, a więc możemy zaprojektować wiele rozwiązań służących dla mieszkańców posiadających psy tak, aby ich potrzeby zostały jak najlepiej uwzględnione i nie kolidowały z pozostałymi mieszkańcami dzielnicy. W tym zakresie naszym celem strategicznym będzie jak najlepsze i wzorcowe rozwiązanie w Warszawie.

GOSPODARKA

Nowy obszar miasta, który powstanie na terenie po byłych zakładach produkcji traktorów musi tętnić życiem również gospodarczym. Współczesna gospodarka oparta na technologiach społeczeństwa informacyjnego powstaje w miejscach o komfortowych parametrach jakości życia stymulowanych dzięki miedzy innymi otoczeniu kultury, edukacji.

Wymiana doświadczeń, wiedzy, tworzenie niepowtarzalnych relacji społecznych stymulujących innowacyjność to cel jaki przyświeca naszemu projektowi.

Chcemy na terenie realizacji projektu stworzyć obszar doskonale dostępny w infrastrukturę teleinformatyczną jako podstawowy czynnik niezbędny dla powstawania nowych projektów biznesowych.

WiFi

Bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie realizacji projektu mieszkaniowego CPD.

Światłowodowa szerokopasmowa, dostępowa sieć teleinformatyczna do każdego mieszkania.

Transmisji danych 

Stworzenie systemu w standardach niezbędnych do możliwości rozpoczęcia indywidualnego projektu biznesowego (SLA, przepustowość, zintegrowana dostępność usług teleinformatycznych i energetycznych).

Telepraca

Pragniemy aby obszar naszego projektu miejskiego była najchętniej wybieranym miejscem mieszkaniowym dla osób prowadzących telepracę z domu.

Wsparcie lokalnych podmiotów gospodarczych

Pragniemy, aby wiele projektów edukacyjnych czy kulturalnych mogło być wykonywanym przez lokalne podmioty. Rozwój kultury i projektów edukacyjnych powinien przekładać się na lokalną wspólnotę również w wymiarze gospodarczym.

Lokalne usługi

Pragniemy, aby szereg usług wykonywanych dla potrzeb mieszkańców dzielnicy był wykonywany przez firmy działające i ulokowane na terenie dzielnicy. Od usług monitoringu, edukacji, utrzymania zieleni. Uważamy, że ta reguła będzie pozytywnie wpływać na stymulację biznesową jak i na jakość świadczonych usług oraz budowanie lokalnej społeczności identyfikującej się z lokalnym interesem.

Multimedia URSUS 

W obszarze biurowym pragniemy otworzyć nowoczesne centrum biurowe wyposażone w dostęp do usług szerokopasmowej transmisji danych i technologii multimedialnych. System biurowy będzie idealnym miejscem dla inkubatora przedsiębiorczości nowoczesnych technologii i usług teleinformatycznych.

Jako inwestor pragniemy aby oprogramowanie i całość systemów IT stosowane dla obsługi i zarządzania funkcjami mieszkańców smart city Ursus powstawało i było zarządzane lokalnie.

STANDARDY MIESZKANIOWE

Jakość życia to również standard i komfort mieszkania – w projekcie realizowanym na terenie dawnych zakładów produkcji traktorów zakładamy budowę atrakcyjnych mieszkań. Pragniemy, aby idea komfortu i funkcjonalności przełożyła się na konkretne rozwiązania architektoniczne. Nowoczesne budynki ze znakomicie rozplanowanymi mieszkaniami i spójny układ przestrzenny wokół inwestycji stworzą harmonijną całość. Chcielibyśmy, aby mieszkania oferowały szereg udogodnień, były wyposażone w zintegrowany system dostępu do usług multimedialnych  oparty o optyczną infrastrukturę dostępową.

Więcej informacji o pierwszym projekcie mieszkaniowym na: www.ursa-smartcity.pl

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl