27/2011 Uruchomienie kredytu na realizację projektu IRIS w Warszawie

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od spółki zależnej Belise Investments sp. z o.o. o uruchomieniu przez Bank Zachodni WBK S.A. kredytu inwestycyjnego oraz kredytu VAT, na podstawie Umowy Kredytowej z 12 sierpnia 2011 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 20/2011 w dniu 12 sierpnia 2011 r.

Powyższe oznacza, że Belise Investments sp. z o.o. spełniła warunki niezbędne do uruchomienia kredytów i w dniu dzisiejszym została zaksięgowana wypłata pierwszej transzy. Kredyt inwestycyjny i kredyt VAT zostały udzielone w związku z realizacją projektu budynku biurowego IRIS, zlokalizowanego przy ulicy Cybernetyki 9 w Warszawie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 20 grudnia 2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 20 grudnia 2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl