6/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celtic Property Developments S.A.

Zarzad Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez SadRejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej “KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie>acych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”), które odbedzie sie 24 maja 2012 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
2012_ZWZ_CPD_S.A._Tresc_projektow_uchwal_ZWZ.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Uzasadnienia_Zarzadu_do_projektow_uchwal_ZWZ.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Pelnomocnictwo.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Instrukcja_do_pelnomocnictwa.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A__Tresc_raporty_biezacego_6-2012.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl