15/2012 Wpis do Rejestru Zastawów

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, na mocy którego w dniu 22 maja 2012 r. dokonano wpisu do Rejestru Zastawów zastawu na udziałach spółki zależnej od Emitenta Belise Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach Belise Investment sp. z o.o. („Umowa zastawu”) została zawarta w dniu 4 kwietnia 2012 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zastawnik”) a Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Zastawca”) w związku z wykonaniem postanowień umowy kredytu zawartej w dniu 12 sierpnia 2011 r. („Umowa Kredytu”), o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 20/2011, związanej z realizacją projektu budynku biurowego IRIS, przy ulicy Cybernetyki 9 w Warszawie. Zastaw stanowi zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zastawnika tj.: kredytu vat z tytułu Umowy Kredytu.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 1.000 (tysiącu) udziałach w kapitale zakładowym spółki Belise Investment sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. 1.000 udziałów stanowi w przybliżeniu 91 % z ogólnej liczby 1.100 (jednego tysiąca sto) udziałów tej spółki. Wartość nominalna pakietu 1.000 udziałów wynosi 50.000 PLN.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia – kredytu vat, w wysokości 4.200.000,00 PLN celem zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem zastawu wynosi 5.000.000,00 PLN i przewyższa równowartość w złotych kwoty 1.000.000 EUR.

Spółka i jej osoby zarządzające oraz Bank Zachodni WBK S.A. i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.

Udziały w spółce Belise Investment sp. z o.o. traktowane są przez Emitenta i jego spółkę zależną Lakia Enterprises Limited, jako inwestycja długoterminowa. Spółka zależna od Emitenta – Lakia Enterprises Limited posiada łącznie 1.100 udziałów w kapitale zakładowym Belise Investment sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Belise Investment sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 6 czerwca 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 czerwca 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl