4/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku Główny Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 grudnia 2010 r. uchwały nr 1397/2010 w sprawie:

1) wprowadzenia z dniem 23 grudnia 2010 r. (czwartek) do obrotu giełdowego na rynku równoległym 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLCELPD00013;

2) notować ww. akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwa skróconą „CELTIC” i oznaczeniem „CPD”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22.12.2010 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 22.12.2010 r.

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl