24/2011 Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że zostanie wypłacona zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 w łącznej kwocie wynoszącej 3.406.825,20 PLN czyli 0,10 PLN brutto na jedną akcję.

Do wypłaty zaliczki uprawnionych jest łącznie 34.068.252 akcji na okaziciela serii B. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Celtic Property Developments S.A. 15 grudnia 2011 roku. Wypłata zaliczki nastąpi w dniu 23 grudnia 2011 roku.

Zarząd Spółki informuje, że Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę tak ustalonej zaliczki. Wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 15 ust. 4 Statutu spółki Celtic Property Developments S.A., tj.:

– roczne sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 23.563 tys. PLN.

– półroczne sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku w kwocie 11.579 tys. PLN. Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.

Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. w dniu 22 listopada 2011 r. wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 23 listopada 2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 23 listopada 2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl