28/2015 Zawarcie umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przez spółkę zależną Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż powzioł informacje, że została podpisana umowa kredytu (dalej „Umowa”) pomiędzy Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, będącą spółka zależną od Spółki, (dalej „Spółka Zależna”, „Kredytobiorca”), a Bankiem Zachodnim WBK S.A., na podstawie, której Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ma zostać udzielony kredyt budowlany w maksymalnej wysokości 65.146.288 złotych, przeznaczony na finansowanie budowy projektu mieszkalnego, wielorodzinnego Ursa Smart City Faza I, przy zbiegu ul. Hennela i ul. Dyrekcyjnej w Warszawie, w dzielnicy Ursus („Umowa Kredytu Deweloperskiego”).

Ursa Smart City, stanowi pierwszy etap projektu Smart City, który zostanie realizowany u zbiegu ulic Hennela i Dyrekcyjnej i zaoferuje łącznie cztery budynki, w których planowanych jest 356 mieszkań o powierzchniach od 32 do 102 m2. Zasadniczą część oferty stanowią lokale dwu- i trzypokojowe, które od wielu lat niezmiennie cieszą się największym zainteresowaniem klientów. Na parterach budynków przewidziane są powierzchnie handlowo-usługowe o metrażach od 19 do 103 m2, a w kondygnacji podziemnej parking dla 359 samochodów. Inwestycja powstaje przy wspólnym udziale CPD S.A. i Unidevelopment S.A.

Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy z tytułu udzielonych kredytów mają być hipoteka i zastawy rejestrowe na prawach korporacyjnych wspólników i udziałach w kapitale zakładowym komplementariusza Kredytobiorcy (Smart City sp. z o.o.), które zostaną ustanowione w najbliższym czasie.

Kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy po ustanowieniu zabezpieczeń oraz spełnieniu innych typowych warunków udostępnienia.

Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 17 września 2019 roku. Kwoty należne spłacane będą w PLN, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku.

Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, z uwagi na wartość udzielonego kredytu oraz wartość przedmiotów zabezpieczeń przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, której ustanowiona ma zostać hipoteka oraz przyszłym zastawnikiem (Bank Zachodni WBK S.A.) i osobami nim zarządzającymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl