4/2015 Zawarcie umowy przez spółki zależne

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 roku należące do grupy kapitałowej Emitenta spółki: (1) Buffy Holdings No. 1 Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (dalej „Kupujący”), (2) Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka zależna Kupującego”) podpisały z firmą I.M.E.S. – INDUSTRIA MECCANICA E STAMPAGGIO S.P.A. z siedzibą w Sumirago, Włochy (dalej „Sprzedający”) umowę sprzedaży (dalej „Umowa”) na rzecz Buffy Holdings No. 1 Limited 100% udziałów spółki IMES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka nabywana”).

Spółka nabywana posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, składającej się z działki nr 98, nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 69 457 m2 i znajdującej się w pobliżu ul. Gierdziejewskiego w Warszawie (dzielnica Warszawa – Ursus). Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość pozwala na wybudowanie około 80 000 m2 powierzchni mieszkaniowo-usługowej. Zakup powyższego aktywa stanowił istotny element w strategii Grupy Kapitałowej CPS SA gdyż jest strategicznym dopełnieniem portfela gruntów budowlanych o bardzo dużym potencjale mieszkaniowo- usługowym na terenie dzielnicy Ursus. Dzięki tej transakcji obszar kontrolowany przez Spółkę to ponad 57 ha z czego 80% stanowią tereny mieszkaniowo – usługowe. Poprzez tą transakcję Spółka stała się głównym inwestorem na jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych na terenie Warszawy.

Obszar około 57 ha jest częścią projektu Smart City o powierzchni 120 ha,  który to projekt przewiduje wybudowanie wielofunkcyjnej tkanki miejskiej w nowoczesnej formule zbudowanej z  około 63 % powierzchni mieszkaniowej, 18 % powierzchni biurowe, 10 % powierzchni przeznaczonej na działalność handlową, a pozostałe 9 % na cele społeczne i kulturowe. Docelowo Smart City  ma zamieszkiwać około 30 tysięcy mieszkańców oraz oferować około 200 000 m² powierzchni usługowo-biurowej.

Zgodnie z zawartą Umową, Spółka zależna Kupującego poręcza zapłatę:

–   pełnej wysokości skorygowanej ceny, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;

–   kar umownych wynikających ze zdarzeń określonych w Umowie;

–   wszelkich płatności wynikających z nieprawdziwych gwarancji i reprezentacji Kupującego wynikających z Umowy.

Powyższa Umowa nie spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, gdyż jej wartość nie przekracza stosowanego przez Emitenta kryterium określania znaczących umów, tzn. 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec III półrocza 2014 roku wynoszą 372 833 PLN.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 30 stycznia 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl