11/2012 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży (dalej „Umowa”) udziałów spółki KMA sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie. 100% udziałów w KMA sp. z o.o. posiadała spółka Celtic Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sprzedający”), będąca spółką zależną od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Sprzedający posiadał w spółce KMA sp. z o.o. 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN. Posiadane udziały stanowiły 100% kapitału zakładowego KMA sp. z o.o. W wyniku transakcji CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ani żadna spółka od niego zależna nie posiadają udziałów w KMA sp. z o.o.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych prezkazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także działalność spółki KMA sp. z o.o jako spółki zależnej nie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. z uwagi na fakt, iż spółka nie prowadziła od pewnego czasu działalności. Zarząd przekazuje informację na temat zawarcia powyższej umowy do publicznej wiadomości w celu przedstawienia informacji o zmianie w strukturze Grupy Kapitałowej.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 maja 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 23 maja 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl