10/2012 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Devin Investments sp. z o.o.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”, ) informuje, iż w dniu 23 maja 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży (dalej „Umowa”) wszystkich udziałów spółki Devin Investments Sp. z o.o, w której 100% udziałów posiadała Lakia Enterprises Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, będąca spółką zależną od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Lakia Enterprises Limited jest jedynym wspólnikiem spółki pod firmą Devin Investments Sp. z o.o., w której posiadała 816 udziałów, po 500,00 PLN każdy, o łącznej wysokości 408.000,00 PLN. W wyniku transakcji, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz spółki od niego zależne nie posiadają udziałów w Devin Investments sp. z o.o. Devin Investments sp. z o.o. posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w dzielnicy Warszawa – Włochy przy ul. Łopuszańskiej 22, o łącznej powierzchni 4,5 ha.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd przekazuje informację na temat jej zawarcia do publicznej wiadomości, z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi element realizacji przyjętej w IV kwartale 2011 roku strategii Spółki, ukierunkowanej na koncentrację działań Spółki i Grupy na projekcie w Ursusie i sprzedaż pozostałych projektów z portfela Grupy.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 maja 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 23 maja 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl