7/2012 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 maja 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży (dalej „Umowa”) udziałów spółki 17/110 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., w której 100% udziałów posiadały spółki zależne od Emitenta: Challange Eighteen Sp. z o.o (99%) i Gaston Investments Sp. z o.o. (1%). W wyniku transakcji Emitent, ani spółki od niego zależne nie posiadają udziałów w 17/110 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych prezkazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także działalność spółki 17/110 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako spółki zależnej nie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 15 maja 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 maja 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl