2/2014 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy).

Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 34.595.597 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem).

Zaproponowaną datą wprowadzenia do obrotu jest 19 lutego 2014 roku.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 6 lutego 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl