26/2011 Zmiana nazwy spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Liliane Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000246186), postanowienia z dnia 22 listopada 2011 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego została dokonana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracja zmiany nazwy Liliane Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 8 grudnia 2011 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 8 grudnia 2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl